Sunday, May 18, 2008

BAK KU TEH~~~ PORK~~!!!


Bak Ku Teh~~


Pork pork pork~~~!!!

BAK KU TEH @ middle east~~!!!
It is THE BEST in *Abi Dhabi & *AAE~~

=p

2 comments:

Cha said...

no pork... no pork... i call polis tangkap u...

ahh_mun vS hAM said...

.....
tangkap i??
to jail~~!!??
aiks..

btw~~
kh.. can u bring bak ku teh to visit me if i really kena caught??|

=p