Friday, January 05, 2007

for ah keAp~~~

to Keap :

講你又唔聽, 聽你又唔明,
明你又唔做, 做你又做錯,
錯你又唔認, 認你又唔改,
改你又唔服, 唔服你又唔講~~~

我地可以點呀~~~!!??


opsss~~~sorry...
cut番后面那两句 (改你又唔服, 唔服你又唔講)
因为你从来都唔想改~~~
虽然你口口声声讲要点时间~~
但~~~~~从来无跟进过~~

zzzzZZzzz

fRom : othErs QS KAkies

No comments: